تعرفه تخفیف ثبت نام در دوره های آموزشگاه پردیس نیکان

جهت دریافت کد تخفیف و ثبت نام از طریق سایت با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۴۳۴۸۴۵ تماس فرمایید یا به آیدی تلگرام https://t.me/pardisenikan پیام دهید.

ردیفعنوان تخفیفجزئیاتمیزان تخفیف
1تخفیف زمانی

ثبت نام یک ماه پیش از شروع دوره

ثبت نام 15 روز پیش از شروع دوره

10%

5%

2ثبت نام همزمان چند دورهبه ازای هر دوره اضافی تا سقف 20%5%
3ثبت نام گروهیسه نفر به بالا به ازای هر نفر تا سقف 20%5%
4ثبت نام غیرحضوریاز طریق سایت5%
5ارائه معرفی نامه از سوی نهاد های دانشجوییدانشگاه های طرف قرارداد
(تهران غرب، پرند، علوم و تحقیقات)
5%

  • تخفیفات تا سقف 20% درصد می باشد به استثنای تخفیفاتی که طبق مناسبت های خاص اعلام می گردد.
  • استفاده از تخفیفات زمانی منوط به تسویه کامل تا قبل از پایان بازه زمانی می باشد.

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO