تخفیفات دوره

تعرفه تخفیف ثبت نام در دوره های آموزشگاه پردیس نیکان

ردیفعنوان تخفیفجزئیاتمیزان تخفیف
۱تخفیف زمانیثبت نام یک ماه پیش از شروع دوره

ثبت نام ۱۵ روز پیش از شروع دوره

۱۰%

۵%

۲ثبت نام همزمان چند دورهبه ازای هر دوره اضافی تا سقف ۲۰%۵%
۳ثبت نام گروهیسه نفر به بالا به ازای هر نفر تا سقف ۲۰%۵%
۴ارائه معرفی نامه از سوی نهادهای دانشجوییدانشگاه های طرف قرارداد

(تهران غرب، پرند، علوم و تحقیقات)

۵%
 

ثبت نام آنلاین دوره های آموزشی تخصصی آموزشگاه پردیس نیکان رد کردن