اساتید برجسته

دکتر رضا امینی

دکترای مهندسی پلیمر

مدرک دکترا از دانشگاه امیرکبیر

مهندس علی رحمتی توکل

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

مدرک ارشد از دانشگاه صنعتی شریف

دکتر حسین سامعی

دکترای مهندسی صنایع

عضویت در بنیاد ملی نخبگان کشور
مدرک دکترا از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

مهندس پوریا بغدادی

کارشناسی ارشد IT گرایش هوش تجاری

دانش آموخته کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران

دکتر حسین حسن پور

دکترای مهندسی نرم افزار

مدرک دکترا از دانشگاه شیراز

مهندس آرزو شیخی

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

مهندس علی غفاریان

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - صنایع

عضویت در بنیاد ملی نخبگان کشور
مدرک ارشد از دانشگاه صنعتی شریف

دکتر سیدعلی صادقی عقیلی

دکترای مهندسی صنایع

مدرک دکترا از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

ثبت نام آنلاین دوره های آموزشی تخصصی آموزشگاه پردیس نیکان رد کردن