هنوز دوره ای اخذ نکرده اید

فیلم آموزش نرم افزار کامفار

مبلغ نهایی 1,900,000 ريال

مبلغ قبل از تخفیف : 2,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 1,900,000 ريال

سطح دوره: عمومی

مدت دوره : 16:00ساعت

کد : 98107

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO