هنوز دوره ای اخذ نکرده اید

مبلغ قبل از تخفیف : 2,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 1,500,000 ريال

سطح دوره: پیشرفته

مدت دوره : 12:00ساعت

کد : 98104

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO