هنوز دوره ای اخذ نکرده اید

فیلم آموزش اکسل پیشرفته

مبلغ نهایی 1,900,000 ريال

مبلغ قبل از تخفیف : 2,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 1,900,000 ريال

سطح دوره: پیشرفته

مدت دوره : 20:00ساعت

کد : 98101

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO