هنوز دوره ای اخذ نکرده اید
تکمیل ثبت نام
فیلم آموزش اکسل مقدماتی

فیلم آموزش اکسل مقدماتی

کد : 98100

مدت دوره : 10:00ساعت

استاد : مهندس علی غفاریان صالحی نژاد

مبلغ قبل از تخفیف : 1,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 900,000 ريال

سطح دوره : مقدماتی

فیلم آموزش اکسل پیشرفته

فیلم آموزش اکسل پیشرفته

کد : 98101

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : مهندس علی غفاریان صالحی نژاد

مبلغ قبل از تخفیف : 2,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 1,900,000 ريال

سطح دوره : پیشرفته

فیلم آموزش برنامه نویسی به زبان VBA

فیلم آموزش برنامه نویسی به زبان VBA

کد : 98102

مدت دوره : 12:00ساعت

استاد : مهندس علی غفاریان صالحی نژاد

مبلغ قبل از تخفیف : 2,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 1,900,000 ريال

سطح دوره : پیشرفته

فیلم آموزش ساخت داشبورد مدیریتی در اکسل

فیلم آموزش داشبورد مدیریتی در اکسل مقدماتی

کد : 98103

مدت دوره : 16:00ساعت

استاد : مهندس علی غفاریان صالحی نژاد

مبلغ قبل از تخفیف : 2,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 1,500,000 ريال

سطح دوره : مقدماتی

فیلم آموزش داشبوردسازی پیشرفته در اکسل

فیلم آموزش داشبورد مدیریتی در اکسل پیشرفته

کد : 98104

مدت دوره : 12:00ساعت

استاد : مهندس علی غفاریان صالحی نژاد

مبلغ قبل از تخفیف : 2,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 1,500,000 ريال

سطح دوره : پیشرفته

فیلم آموزش متلب عمومی

فیلم آموزش متلب عمومی

کد : 98105

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ قبل از تخفیف : 2,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 1,900,000 ريال

سطح دوره : عمومی

فیلم آموزش کلیک ویو

فیلم آموزش نرم افزار کلیک ویو

کد : 98106

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : مهندس مسعودیان

مبلغ قبل از تخفیف : 4,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 3,400,000 ريال

سطح دوره : پیشرفته

فیلم آموزش کامفار

فیلم آموزش نرم افزار کامفار

کد : 98107

مدت دوره : 16:00ساعت

استاد : مهندس محمد امین افشارپی

مبلغ قبل از تخفیف : 2,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 1,900,000 ريال

سطح دوره : عمومی

فیلم آموزش تحلیل داده های آماری با SPSS

کد : 98108

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ قبل از تخفیف : 3,600,000 ريال

مبلغ نهایی : 3,000,000 ريال

سطح دوره : عمومی

فیلم آموزش ورد پیشرفته

فیلم آموزش Word پیشرفته

کد : 98111

مدت دوره : 08:00ساعت

استاد : مهندس علی غفاریان صالحی نژاد

مبلغ قبل از تخفیف : 1,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 900,000 ريال

سطح دوره : پیشرفته

فیلم آموزشی نرم افزار MSP

فیلم آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP

کد : 98109

مدت دوره : 16:00ساعت

استاد : مهندس علی غفاریان صالحی نژاد

مبلغ قبل از تخفیف : 2,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 1,900,000 ريال

سطح دوره : عمومی

فیلم آموزش پریماورا

فیلم آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با پریماورا

کد : 98110

مدت دوره : 16:00ساعت

استاد : مهندس علی غفاریان صالحی نژاد

مبلغ قبل از تخفیف : 2,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 1,900,000 ريال

سطح دوره : مقدماتی

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO