کارشناس حرفه ای اکسل

کد : 9801

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 5,800,000 ريال

شروع : 1399/07/04

پایان : 1399/08/02

مهلت ثبت نام : 1399/07/04

مهارت های ضروری ICDL

کد : 9816

تعداد جلسات : 12جلسه

مدت دوره : 50:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 7,200,000 ريال

شروع : 1399/07/07

پایان : 1399/09/03

مهلت ثبت نام : 1399/07/07

ابزار هوش کسب و کار با Tableau

کد : 9813

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

استاد : مهندس هنرمند

مبلغ نهایی : 5,700,000 ريال

شروع : 1399/07/04

پایان : 1399/07/25

مهلت ثبت نام : 1399/07/04

برنامه نویسی به زبان پایتون برای علوم داده

کد : 9810

تعداد جلسات : 8جلسه

مدت دوره : 32:00ساعت

استاد : مهندس اکبرزاده

مبلغ نهایی : 8,400,000 ريال

شروع : 1399/07/04

پایان : 1399/07/10

مهلت ثبت نام : 1399/07/04

پیاده سازی الگوریتم های فراابتکاری در Matlab

کد : 9811

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 30:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 7,800,000 ريال

شروع : 1399/07/04

پایان : 1399/09/07

مهلت ثبت نام : 1399/07/04

برنامه نویسی با نرم افزار Matlab

کد : 9809

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 5,400,000 ريال

شروع : 1399/07/03

پایان : 1399/08/01

مهلت ثبت نام : 1399/07/03

تحلیل داده با نرم افزار SPSS

کد : 9807

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 25:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 6,700,000 ريال

شروع : 1399/07/29

پایان : 1399/10/02

مهلت ثبت نام : 1399/07/29

برنامه ریزی و کنترل پروژه با Primavera

کد : 9806

تعداد جلسات : 13جلسه

مدت دوره : 52:00ساعت

استاد : مهندس پویا خجسته

مبلغ نهایی : 12,600,000 ريال

شروع : 1399/07/03

پایان : 1399/09/27

مهلت ثبت نام : 1399/07/03

برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSProject

کد : 9805

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 40:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 9,600,000 ريال

شروع : 1399/07/04

پایان : 1399/09/07

مهلت ثبت نام : 1399/07/04

برنامه نویسی در اکسل به زبان VB

کد : 9804

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 30:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 6,900,000 ريال

شروع : 1399/07/20

پایان : 1399/09/23

مهلت ثبت نام : 1399/07/20

ساخت داشبورد مدیریتی در اکسل

کد : 9803

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 5,400,000 ريال

شروع : 1399/07/03

پایان : 1399/07/24

مهلت ثبت نام : 1399/07/03

ساخت داشبورد مدیریتی در اکسل

کد : 9803

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 5,400,000 ريال

شروع : 1399/07/03

پایان : 1399/07/24

مهلت ثبت نام : 1399/07/03