هنوز دوره ای اخذ نکرده اید

برنامه نویسی با نرم افزار Matlab

شروع: 1398/03/10

پایان: 1398/04/07

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

شروع: 1398/03/10

پایان: 1398/04/07

مهلت ثبت نام : 1398/03/10

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

کد : 9809

توضیحات مبلغ : 10% شهریه به عنوان اعتبار برای ثبت نام در دوره های بعدی ذخیره می شود

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO