هنوز دوره ای اخذ نکرده اید

برنامه نویسی با نرم افزار Matlab

شروع 1398/09/29

پایان 1398/10/27

مبلغ نهایی 4,500,000 ريال

جمعه 15:00 - 18:00

شروع: 1398/09/29

پایان: 1398/10/27

مهلت ثبت نام : 1398/09/29

مبلغ قبل از تخفیف : 4,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

کد : 9809

زمان برگزاری : جمعه ها ساعت 14:00 الی 18:00

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO