هنوز دوره ای اخذ نکرده اید

برنامه نویسی با نرم افزار R برای علوم داده

شروع: 1398/03/01

پایان: 1398/05/16

مبلغ نهایی : 8,200,000 ريال

شروع: 1398/03/01

پایان: 1398/05/16

مهلت ثبت نام : 1398/03/01

مبلغ نهایی : 8,200,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 12جلسه

مدت دوره : 36:00ساعت

کد : 9808

توضیحات مبلغ : 10% شهریه به عنوان اعتبار برای ثبت نام در دوره های بعدی ذخیره می شود

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO