برنامه نویسی با نرم افزار R برای علوم داده

شروع 1399/01/20

پایان 1399/04/04

مبلغ نهایی 8,200,000 ريال

چهارشنبه 17:30 - 20:30

شروع: 1399/01/20

پایان: 1399/04/04

مهلت ثبت نام : 1399/01/20

مبلغ قبل از تخفیف : 8,200,000 ريال

مبلغ نهایی : 8,200,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 12جلسه

مدت دوره : 36:00ساعت

کد : 9808

ثبت نام اقساطی : نصف شهریه را می توانید به شماره کارت 6221061050885385 بنام محیا کرمی زارع پرداخت نموده و مبلغ باقیمانده را بدون صدور چک در اواسط دوره تسویه نمایید.