تحلیل داده با نر م افزار SPSS

شروع 1399/01/19

پایان 1399/03/20

مبلغ نهایی 5,600,000 ريال

سه شنبه 17:30 - 20:00

شروع: 1399/01/19

پایان: 1399/03/20

مهلت ثبت نام : 1399/01/19

مبلغ قبل از تخفیف : 5,600,000 ريال

مبلغ نهایی : 5,600,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 25:00ساعت

کد : 9807

ثبت نام اقساطی : نصف شهریه را می توانید به شماره کارت 6221061050885385 بنام محیا کرمی زارع پرداخت نموده و مبلغ باقیمانده را بدون صدور چک در اواسط دوره تسویه نمایید.