هنوز دوره ای اخذ نکرده اید

تحلیل داده با نر م افزار SPSS

شروع: 1398/02/31

پایان: 1398/04/18

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

شروع: 1398/02/31

پایان: 1398/04/18

مهلت ثبت نام : 1398/02/31

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 8جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

کد : 9807

توضیحات مبلغ : 10% شهریه به عنوان اعتبار برای ثبت نام در دوره های بعدی ذخیره می شود

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO