هنوز دوره ای اخذ نکرده اید

برنامه ریزی و کنترل پروژه با Primavera

شروع: 1398/03/09

پایان: 1398/04/20

مبلغ نهایی : 6,200,000 ريال

شروع: 1398/03/09

پایان: 1398/04/20

مهلت ثبت نام : 1398/03/09

مبلغ نهایی : 6,200,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 7جلسه

مدت دوره : 28:00ساعت

کد : 9806

توضیحات مبلغ : 10% شهریه به عنوان اعتبار برای ثبت نام در دوره های بعدی ذخیره می شود

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO