هنوز دوره ای اخذ نکرده اید

برنامه ریز ی و کنترل پروژه با MSProject

شروع: 1398/03/10

پایان: 1398/04/21

مبلغ نهایی : 6,200,000 ريال

شروع: 1398/03/10

پایان: 1398/04/21

مهلت ثبت نام : 1398/03/10

مبلغ نهایی : 6,200,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 7جلسه

مدت دوره : 28:00ساعت

کد : 9805

توضیحات مبلغ : 10% شهریه به عنوان اعتبار برای ثبت نام در دوره های بعدی ذخیره می شود

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO