برنامه ریز ی و کنترل پروژه با MSProject

شروع 1399/01/22

پایان 1399/03/23

مبلغ نهایی 8,000,000 ريال

جمعه 09:00 - 13:00

شروع: 1399/01/22

پایان: 1399/03/23

مهلت ثبت نام : 1399/01/22

مبلغ قبل از تخفیف : 8,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 8,000,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 40:00ساعت

کد : 9805

ثبت نام اقساطی : نصف شهریه را می توانید به شماره کارت 6221061050885385 بنام محیا کرمی زارع پرداخت نموده و مبلغ باقیمانده را بدون صدور چک در اواسط دوره تسویه نمایید.