کارشناس حرفه ای اکسل

شروع 1398/11/14

پایان 1398/12/07

مبلغ نهایی 4,800,000 ريال

دوشنبه 17:30 - 20:30
چهارشنبه 17:30 - 20:30

شروع: 1398/11/14

پایان: 1398/12/07

مهلت ثبت نام : 1398/11/14

مبلغ قبل از تخفیف : 4,800,000 ريال

مبلغ نهایی : 4,800,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 8جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

کد : 980103

ثبت نام اقساطی : نصف شهریه را می توانید به شماره کارت 6221061050885385 بنام محیا کرمی زارع پرداخت نموده و مبلغ باقیمانده را بدون صدور چک در اواسط دوره تسویه نمایید.