هنوز دوره ای اخذ نکرده اید

کارشناس حرفه ای اکسل

شروع 1398/08/27

پایان 1398/09/20

مبلغ نهایی 4,800,000 ريال

دوشنبه 17:30 - 20:30
چهارشنبه 17:30 - 20:30

شروع: 1398/08/27

پایان: 1398/09/20

مهلت ثبت نام : 1398/08/27

مبلغ قبل از تخفیف : 4,800,000 ريال

مبلغ نهایی : 4,800,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 8جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

کد : 980103

زمان برگزاری : دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 17:30 الی 20:30

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO