کارشناس حرفه ای اکسل

کد : 9801

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 5,800,000 ريال

شروع : 1399/05/23

پایان : 1399/06/27

مهلت ثبت نام : 1399/05/23

امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی پروژه با Comfar

کد : 9815

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

استاد : مهندس محمد امین افشارپی

مبلغ نهایی : 7,000,000 ريال

شروع : 1399/05/24

پایان : 1399/06/28

مهلت ثبت نام : 1399/05/24

طراحی و ساخت داشبورد مدیریتی با PowerBI

کد : 9814

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

استاد : علیرضا مقربی

مبلغ نهایی : 8,100,000 ريال

شروع : 1399/05/23

پایان : 1399/06/27

مهلت ثبت نام : 1399/05/23

طراحی و ساخت داشبورد مدیریتی با QlikView

کد : 9812

تعداد جلسات : 7جلسه

مدت دوره : 28:00ساعت

استاد : مهندس مسعودیان

مبلغ نهایی : 8,400,000 ريال

شروع : 1399/05/23

پایان : 1399/07/03

مهلت ثبت نام : 1399/05/23

برنامه نویسی به زبان پایتون برای علوم داده

کد : 9810

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 40:00ساعت

استاد : مهندس اکبرزاده

مبلغ نهایی : 11,200,000 ريال

شروع : 1399/05/23

پایان : 1399/07/10

مهلت ثبت نام : 1399/05/23

برنامه نویسی با نرم افزار Matlab

کد : 9809

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 5,400,000 ريال

شروع : 1399/05/24

پایان : 1399/06/21

مهلت ثبت نام : 1399/05/24

تحلیل داده با نرم افزار SPSS

کد : 9807

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 25:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 6,700,000 ريال

شروع : 1399/05/21

پایان : 1399/07/22

مهلت ثبت نام : 1399/05/21

برنامه ریزی و کنترل پروژه با Primavera

کد : 9806

تعداد جلسات : 13جلسه

مدت دوره : 52:00ساعت

استاد : مهندس پویا خجسته

مبلغ نهایی : 12,600,000 ريال

شروع : 1399/05/23

پایان : 1399/08/15

مهلت ثبت نام : 1399/05/23

برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSProject

کد : 9805

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 40:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 9,600,000 ريال

شروع : 1399/06/21

پایان : 1399/08/23

مهلت ثبت نام : 1399/06/21

ساخت داشبورد مدیریتی در اکسل

کد : 9803

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 5,400,000 ريال

شروع : 1399/05/23

پایان : 1399/06/13

مهلت ثبت نام : 1399/05/23

ساخت داشبورد مدیریتی در اکسل

کد : 9803

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 5,400,000 ريال

شروع : 1399/05/23

پایان : 1399/06/13

مهلت ثبت نام : 1399/05/23