برنامه نویسی در اکسل به زبان VB

شروع 1399/01/17

پایان 1399/03/18

مبلغ نهایی 5,800,000 ريال

یکشنبه 17:30 - 20:30

شروع: 1399/01/17

پایان: 1399/03/18

مهلت ثبت نام : 1399/01/17

مبلغ قبل از تخفیف : 5,800,000 ريال

مبلغ نهایی : 5,800,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 30:00ساعت

کد : 9804

ثبت نام اقساطی : نصف شهریه را می توانید به شماره کارت 6221061050885385 بنام محیا کرمی زارع پرداخت نموده و مبلغ باقیمانده را بدون صدور چک در اواسط دوره تسویه نمایید.