هنوز دوره ای اخذ نکرده اید

برنامه نویسی در اکسل به زبان VB

شروع: 1398/02/31

پایان: 1398/05/01

مبلغ نهایی : 5,800,000 ريال

شروع: 1398/02/31

پایان: 1398/05/01

مهلت ثبت نام : 1398/02/31

مبلغ نهایی : 5,800,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 30:00ساعت

کد : 9804

توضیحات مبلغ : 10% شهریه به عنوان اعتبار برای ثبت نام در دوره های بعدی ذخیره می شود

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO