ثبت نام دوره

فیلم آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP

شروع 1399/01/11

پایان 1401/04/24

مبلغ نهایی 3,000,000 ريال

شروع: 1399/01/11

پایان: 1401/04/24

مهلت ثبت نام : 1400/12/29

مبلغ نهایی : 3,000,000 ريال

ظرفیت کل: 10

سطح دوره: عمومی

تعداد جلسات : 8جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

کد : 98109

توضیحات مبلغ :