هنوز دوره ای اخذ نکرده اید

ساخت داشبورد مدیریتی در اکسل

شروع 1398/09/23

پایان 1398/10/21

مبلغ نهایی 4,500,000 ريال

پنج شنبه 17:30 - 20:30

شروع: 1398/09/23

پایان: 1398/10/21

مهلت ثبت نام : 1398/09/23

مبلغ قبل از تخفیف : 4,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 15:00ساعت

کد : 9803

زمان برگزاری : شنبه ها 17:30 تا 20:30

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO