ساخت داشبورد مدیریتی در اکسل

شروع 1399/01/28

پایان 1399/02/25

مبلغ نهایی 4,500,000 ريال

پنج شنبه 09:00 - 12:00

شروع: 1399/01/28

پایان: 1399/02/25

مهلت ثبت نام : 1399/01/28

مبلغ قبل از تخفیف : 4,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 15:00ساعت

کد : 9803

ثبت نام اقساطی : نصف شهریه را می توانید به شماره کارت 6221061050885385 بنام محیا کرمی زارع پرداخت نموده و مبلغ باقیمانده را بدون صدور چک در اواسط دوره تسویه نمایید.