هنوز دوره ای اخذ نکرده اید

ساخت داشبورد مدیریتی در اکسل

شروع 1398/04/29

پایان 1398/05/26

مبلغ نهایی 3,825,000 ريال

شروع: 1398/04/29

پایان: 1398/05/26

مهلت ثبت نام : 1398/04/29

مبلغ نهایی : 3,825,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 15:00ساعت

کد : 9803

زمان برگزاری : شنبه ها ساعت 17:30 الی 20:30

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO