ثبت نام دوره

فیلم آموزش نرم افزار کامفار

شروع 1399/01/08

پایان 1400/04/01

مبلغ نهایی 3,500,000 ريال

شروع: 1399/01/08

پایان: 1400/04/01

مهلت ثبت نام : 1400/12/29

مبلغ نهایی : 3,500,000 ريال

ظرفیت کل: 10

سطح دوره: عمومی

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 15:00ساعت

کد : 98107

توضیحات مبلغ :