ثبت نام دوره

فیلم آموزش متلب عمومی

شروع 1399/01/06

پایان 1400/04/01

مبلغ نهایی 3,500,000 ريال

شروع: 1399/01/06

پایان: 1400/04/01

مهلت ثبت نام : 1400/12/29

مبلغ نهایی : 3,500,000 ريال

ظرفیت کل: 30

سطح دوره: عمومی

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 13:00ساعت

کد : 98105

توضیحات مبلغ :