ثبت نام دوره

فیلم آموزش برنامه نویسی به زبان VBA

شروع 1399/01/03

پایان 1400/04/01

مبلغ نهایی 3,000,000 ريال

شروع: 1399/01/03

پایان: 1400/04/01

مهلت ثبت نام : 1400/12/29

مبلغ نهایی : 3,000,000 ريال

ظرفیت کل: 10

سطح دوره: پیشرفته

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

کد : 98102

توضیحات مبلغ :