ثبت نام دوره

فیلم آموزش اکسل پیشرفته

شروع 1399/01/02

مبلغ نهایی 3,500,000 ريال

شروع: 1399/01/02

مهلت ثبت نام : 1400/12/29

مبلغ نهایی : 3,500,000 ريال

ظرفیت کل: 10

سطح دوره: پیشرفته

تعداد جلسات : 8جلسه

مدت دوره : 14:00ساعت

دسته بندی: فیلم آموزشی

کد : 98101

شرکت کنندگان مجازی :