ثبت نام دوره

فیلم آموزش اکسل مقدماتی

شروع 1399/01/01

مبلغ نهایی 2,500,000 ريال

شروع: 1399/01/01

مهلت ثبت نام : 1400/12/29

مبلغ نهایی : 2,500,000 ريال

ظرفیت کل: 10

سطح دوره: مقدماتی

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 10:00ساعت

دسته بندی: فیلم آموزشی

کد : 98100

شرکت کنندگان مجازی :