هنوز دوره ای اخذ نکرده اید

اکسل کاربردی برای علوم داده

شروع: 1398/03/02

پایان: 1398/04/27

مبلغ نهایی : 5,400,000 ريال

شروع: 1398/03/02

پایان: 1398/04/27

مهلت ثبت نام : 1398/03/02

مبلغ نهایی : 5,400,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 30:00ساعت

کد : 9802

توضیحات مبلغ : 10% شهریه به عنوان اعتبار برای ثبت نام در دوره های بعدی ذخیره می شود

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO