هنوز دوره ای اخذ نکرده اید

اکسل کاربردی برای علوم داده

شروع 1398/09/07

پایان 1398/11/10

مبلغ نهایی 5,400,000 ريال

پنج شنبه 09:00 - 12:00

شروع: 1398/09/07

پایان: 1398/11/10

مهلت ثبت نام : 1398/09/07

مبلغ قبل از تخفیف : 5,400,000 ريال

مبلغ نهایی : 5,400,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 30:00ساعت

کد : 9802

زمان برگزاری : پنجشنبه ها ساعت 9الی 12

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO