هنوز دوره ای اخذ نکرده اید

اکسل کاربردی برای علوم داده

شروع 1398/04/27

پایان 1398/06/28

مبلغ نهایی 4,590,000 ريال

شروع: 1398/04/27

پایان: 1398/06/28

مهلت ثبت نام : 1398/04/27

مبلغ نهایی : 4,590,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 30:00ساعت

کد : 9802

زمان برگزاری : پنج شنبه ها ساعت 9 الی 13

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO