هنوز دوره ای اخذ نکرده اید

کارشناس حرفه ای اکسل

شروع: 1398/03/02

پایان: 1398/04/06

مبلغ نهایی : 4,800,000 ريال

شروع: 1398/03/02

پایان: 1398/04/06

مهلت ثبت نام : 1398/03/02

مبلغ نهایی : 4,800,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

کد : 9801

توضیحات مبلغ : 10% شهریه به عنوان اعتبار برای ثبت نام در دوره های بعدی ذخیره می شود

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO