هنوز دوره ای اخذ نکرده اید

کارشناس حرفه ای اکسل

شروع 1398/09/21

پایان 1398/10/26

مبلغ نهایی 4,800,000 ريال

پنج شنبه 09:00 - 13:00

شروع: 1398/09/21

پایان: 1398/10/26

مهلت ثبت نام : 1398/09/21

مبلغ قبل از تخفیف : 4,800,000 ريال

مبلغ نهایی : 4,800,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 8جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

کد : 9801

زمان برگزاری : پنج شنبه ها ساعت 9 تا 13

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO