هنوز دوره ای اخذ نکرده اید

کارشناس حرفه ای اکسل

شروع 1398/04/27

پایان 1398/05/31

مبلغ نهایی 4,080,000 ريال

شروع: 1398/04/27

پایان: 1398/05/31

مهلت ثبت نام : 1398/04/27

مبلغ نهایی : 4,080,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

کد : 9801

زمان برگزاری : پنج شنبه ها ساعت 14 الی 18

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO