مهارت های ضروری ICDL

شروع 1398/11/27

پایان 1399/02/21

مبلغ نهایی 6,000,000 ريال

یکشنبه 10:00 - 14:00
سه شنبه 10:00 - 14:00

شروع: 1398/11/27

پایان: 1399/02/21

مهلت ثبت نام : 1398/11/27

مبلغ قبل از تخفیف : 6,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 6,000,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 12جلسه

مدت دوره : 50:00ساعت

کد : 9816

ثبت نام اقساطی : نصف شهریه را می توانید به شماره کارت 6221061050885385 بنام محیا کرمی زارع پرداخت نموده و مبلغ باقیمانده را بدون صدور چک در اواسط دوره تسویه نمایید.