هنوز دوره ای اخذ نکرده اید

مهارت های ضروری ICDL

شروع: 1398/04/02

پایان: 1398/05/08

مبلغ نهایی : 6,000,000 ريال

شروع: 1398/04/02

پایان: 1398/05/08

مهلت ثبت نام : 1398/04/02

مبلغ نهایی : 6,000,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 12جلسه

مدت دوره : 50:00ساعت

کد : 9816

توضیحات مبلغ : 10% شهریه به عنوان اعتبار برای ثبت نام در دوره های بعدی ذخیره می شود

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO