هنوز دوره ای اخذ نکرده اید

امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی پروژه با Comfar

شروع 1398/09/15

پایان 1398/10/27

مبلغ نهایی 5,900,000 ريال

جمعه 14:00 - 18:00

شروع: 1398/09/15

پایان: 1398/10/27

مهلت ثبت نام : 1398/09/15

مبلغ قبل از تخفیف : 5,900,000 ريال

مبلغ نهایی : 5,900,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

کد : 9815

زمان برگزاری : جمعه ها ساعت 14 الی 18

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO