امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی پروژه با Comfar

شروع 1398/11/04

پایان 1398/12/09

مبلغ نهایی 5,900,000 ريال

جمعه 14:00 - 18:00

شروع: 1398/11/04

پایان: 1398/12/09

مهلت ثبت نام : 1398/11/04

مبلغ قبل از تخفیف : 5,900,000 ريال

مبلغ نهایی : 5,900,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

کد : 9815

ثبت نام اقساطی : نصف شهریه را می توانید به شماره کارت 6221061050885385 بنام محیا کرمی زارع پرداخت نموده و مبلغ باقیمانده را بدون صدور چک در اواسط دوره تسویه نمایید.