هنوز دوره ای اخذ نکرده اید

امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی پروژه با Comfar

شروع: 1398/03/03

پایان: 1398/04/07

مبلغ نهایی : 5,900,000 ريال

شروع: 1398/03/03

پایان: 1398/04/07

مهلت ثبت نام : 1398/03/03

مبلغ نهایی : 5,900,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

کد : 9815

توضیحات مبلغ : 10% شهریه به عنوان اعتبار برای ثبت نام در دوره های بعدی ذخیره می شود

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO