ثبت نام دوره

فیلم آموزش پاور کوئری در اکسل

شروع 1399/06/29

پایان 1401/03/11

مبلغ نهایی 2,500,000 ريال

شروع: 1399/06/29

پایان: 1401/03/11

مهلت ثبت نام : 1400/10/09

مبلغ نهایی : 2,500,000 ريال

ظرفیت کل: 100

سطح دوره: پیشرفته

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 09:00ساعت

کد : 98116

توضیحات مبلغ :