ثبت نام دوره

فیلم آموزش کاربرد اکسل در کنترل پروژه

شروع 1399/06/29

مبلغ نهایی 2,000,000 ريال

شروع: 1399/06/29

مهلت ثبت نام : 1400/04/18

مبلغ نهایی : 2,000,000 ريال

ظرفیت کل: 100

سطح دوره: پیشرفته

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 10:00ساعت

دسته بندی: فیلم آموزشی

کد : 98115

شرکت کنندگان مجازی :