ثبت نام دوره

فیلم آموزش داشبوردسازی در Power BI

شروع 1399/06/29

پایان 1400/07/23

مبلغ نهایی 2,500,000 ريال

شروع: 1399/06/29

پایان: 1400/07/23

مهلت ثبت نام : 1401/03/12

مبلغ نهایی : 2,500,000 ريال

ظرفیت کل: 100

سطح دوره:

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 09:00ساعت

کد : 98114

توضیحات مبلغ :