هنوز دوره ای اخذ نکرده اید

طراحی و ساخت داشبورد مدیریتی با PowerBI

شروع: 1398/02/30

پایان: 1398/04/03

مبلغ نهایی : 6,800,000 ريال

شروع: 1398/02/30

پایان: 1398/04/03

مهلت ثبت نام : 1398/02/30

مبلغ نهایی : 6,800,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

کد : 9814

توضیحات مبلغ : 10% شهریه به عنوان اعتبار برای ثبت نام در دوره های بعدی ذخیره می شود

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO