هنوز دوره ای اخذ نکرده اید

ابزار هوش کسب و کار با Tableau

شروع: 1398/03/03

پایان: 1398/03/24

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

شروع: 1398/03/03

پایان: 1398/03/24

مهلت ثبت نام : 1398/03/03

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

کد : 9813

توضیحات مبلغ : 10% شهریه به عنوان اعتبار برای ثبت نام در دوره های بعدی ذخیره می شود

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO