هنوز دوره ای اخذ نکرده اید

طراحی و ساخت داشبورد مدیریتی با QlikView

شروع: 1398/03/02

پایان: 1398/04/13

مبلغ نهایی : 7,000,000 ريال

شروع: 1398/03/02

پایان: 1398/04/13

مهلت ثبت نام : 1398/03/02

مبلغ نهایی : 7,000,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 7جلسه

مدت دوره : 28:00ساعت

کد : 9812

توضیحات مبلغ : 10% شهریه به عنوان اعتبار برای ثبت نام در دوره های بعدی ذخیره می شود

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO