طراحی و ساخت داشبورد مدیریتی با QlikView

شروع 1399/01/28

پایان 1399/03/08

مبلغ نهایی 7,000,000 ريال

پنج شنبه 09:00 - 13:00

شروع: 1399/01/28

پایان: 1399/03/08

مهلت ثبت نام : 1399/01/28

مبلغ قبل از تخفیف : 7,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 7,000,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 7جلسه

مدت دوره : 28:00ساعت

کد : 9812

ثبت نام اقساطی : نصف شهریه را می توانید به شماره کارت 6221061050885385 بنام محیا کرمی زارع پرداخت نموده و مبلغ باقیمانده را بدون صدور چک در اواسط دوره تسویه نمایید.