هنوز دوره ای اخذ نکرده اید

برنامه نویسی به زبان پایتون برای علوم داده

شروع: 1398/03/13

پایان: 1398/05/07

مبلغ نهایی : 6,800,000 ريال

شروع: 1398/03/13

پایان: 1398/05/07

مهلت ثبت نام : 1398/03/13

مبلغ نهایی : 6,800,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 9جلسه

مدت دوره : 27:00ساعت

کد : 9810

توضیحات مبلغ : 10% شهریه به عنوان اعتبار برای ثبت نام در دوره های بعدی ذخیره می شود

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO