هنوز دوره ای اخذ نکرده اید

برنامه نویسی به زبان پایتون برای علوم داده

شروع 1398/09/25

پایان 1398/11/21

مبلغ نهایی 6,800,000 ريال

دوشنبه 17:30 - 20:30

شروع: 1398/09/25

پایان: 1398/11/21

مهلت ثبت نام : 1398/09/25

مبلغ قبل از تخفیف : 6,800,000 ريال

مبلغ نهایی : 6,800,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 9جلسه

مدت دوره : 27:00ساعت

کد : 9810

زمان برگزاری : دوشنبه ها ساعت 17:30 الی 20:30

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO