هنوز دوره ای اخذ نکرده اید

برنامه نویسی به زبان پایتون برای علوم داده

شروع 1398/04/31

پایان 1398/06/25

مبلغ نهایی 5,780,000 ريال

شروع: 1398/04/31

پایان: 1398/06/25

مهلت ثبت نام : 1398/04/31

مبلغ نهایی : 5,780,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 9جلسه

مدت دوره : 27:00ساعت

کد : 9810

زمان برگزاری : دوشنبه ها ساعت 17:30 الی 20:30

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO