ثبت نام دوره

فیلم آموزش گزارش سازی حرفه ای در پاورپوینت

شروع 1399/06/19

پایان 1401/06/30

مبلغ نهایی 2,500,000 ريال

شروع: 1399/06/19

پایان: 1401/06/30

مهلت ثبت نام : 1401/04/17

مبلغ نهایی : 2,500,000 ريال

ظرفیت کل: 30

سطح دوره: پیشرفته

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 15:00ساعت

کد : 98113

توضیحات مبلغ :