ثبت نام دوره

فیلم آموزش مدیریت پروژه در استاندارد PMBOK

شروع 1401/03/18

پایان 1401/11/27

مبلغ نهایی 5,000,000 ريال

شروع: 1401/03/18

پایان: 1401/11/27

مهلت ثبت نام : 1401/04/23

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

ظرفیت کل: 30

سطح دوره: مقدماتی تا پیشرفته

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 15:00ساعت

کد : 98112

توضیحات مبلغ :