هنوز دوره ای اخذ نکرده اید

پیاده سازی الگوریتم های فراابتکاری در Matlab

شروع: 1398/03/09

پایان: 1398/04/13

مبلغ نهایی : 6,500,000 ريال

شروع: 1398/03/09

پایان: 1398/04/13

مهلت ثبت نام : 1398/03/09

مبلغ نهایی : 6,500,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 30:00ساعت

کد : 9811

توضیحات مبلغ : 10% شهریه به عنوان اعتبار برای ثبت نام در دوره های بعدی ذخیره می شود

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO