پیاده سازی الگوریتم های فراابتکاری در Matlab

شروع 1398/12/16

پایان 1399/02/19

مبلغ نهایی 6,500,000 ريال

جمعه 09:00 - 13:00

شروع: 1398/12/16

پایان: 1399/02/19

مهلت ثبت نام : 1398/12/16

مبلغ قبل از تخفیف : 6,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 6,500,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 30:00ساعت

کد : 9811

ثبت نام اقساطی : نصف شهریه را می توانید به شماره کارت 6221061050885385 بنام محیا کرمی زارع پرداخت نموده و مبلغ باقیمانده را بدون صدور چک در اواسط دوره تسویه نمایید.