اکسل کاربردی برای علوم داده-تست

کد : 10001

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : دکتر بهراد محبوبی

مبلغ نهایی : 0 ريال

شروع : 1398/10/19

پایان : 1400/10/01

مهلت ثبت نام : 1399/10/09

کارشناس حرفه ای اکسل

کد : 9801

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 4,800,000 ريال

شروع : 1399/01/28

پایان : 1399/03/01

مهلت ثبت نام : 1399/01/28

امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی پروژه با Comfar

کد : 9815

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

استاد : مهندس محمد امین افشارپی

مبلغ نهایی : 5,900,000 ريال

شروع : 1399/01/22

پایان : 1399/02/26

مهلت ثبت نام : 1399/01/22

طراحی و ساخت داشبورد مدیریتی با PowerBI

کد : 9814

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

استاد : علیرضا مقربی

مبلغ نهایی : 6,800,000 ريال

شروع : 1399/01/28

پایان : 1399/03/01

مهلت ثبت نام : 1399/01/28

طراحی و ساخت داشبورد مدیریتی با QlikView

کد : 9812

تعداد جلسات : 7جلسه

مدت دوره : 28:00ساعت

استاد : مهندس مسعودیان

مبلغ نهایی : 7,000,000 ريال

شروع : 1399/01/28

پایان : 1399/03/08

مهلت ثبت نام : 1399/01/28

پیاده سازی الگوریتم های فراابتکاری در Matlab

کد : 9811

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 30:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 6,500,000 ريال

شروع : 1399/03/02

پایان : 1399/04/20

مهلت ثبت نام : 1399/03/02

برنامه نویسی با نرم افزار Matlab

کد : 9809

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

شروع : 1399/01/22

پایان : 1399/02/19

مهلت ثبت نام : 1399/01/22

برنامه نویسی با نرم افزار R برای علوم داده

کد : 9808

تعداد جلسات : 12جلسه

مدت دوره : 36:00ساعت

استاد : دکتر ملکی

مبلغ نهایی : 8,200,000 ريال

شروع : 1399/01/20

پایان : 1399/04/04

مهلت ثبت نام : 1399/01/20

برنامه ریزی و کنترل پروژه با Primavera

کد : 9806

تعداد جلسات : 13جلسه

مدت دوره : 52:00ساعت

استاد : مهندس پویا خجسته

مبلغ نهایی : 10,500,000 ريال

شروع : 1399/01/28

پایان : 1399/04/19

مهلت ثبت نام : 1399/01/28

برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSProject

کد : 9805

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 40:00ساعت

استاد : مهندس پویا خجسته

مبلغ نهایی : 8,000,000 ريال

شروع : 1399/01/22

پایان : 1399/03/23

مهلت ثبت نام : 1399/01/22

ساخت داشبورد مدیریتی در اکسل

کد : 9803

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 15:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

شروع : 1399/01/28

پایان : 1399/02/25

مهلت ثبت نام : 1399/01/28

ساخت داشبورد مدیریتی در اکسل

کد : 9803

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 15:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

شروع : 1399/01/28

پایان : 1399/02/25

مهلت ثبت نام : 1399/01/28