ثبت نام دوره

برنامه نویسی به زبان پایتون برای علوم داده

کد : 9810

تعداد جلسات : 9جلسه

مدت دوره : 36:00ساعت

استاد : مهندس اکبرزاده

مبلغ نهایی : 14,500,000 ريال

شروع : 1400/02/16

پایان : 1400/04/31

مهارت های ضروری ICDL

کد : 9816

تعداد جلسات : 12جلسه

مدت دوره : 50:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 8,000,000 ريال

شروع : 1400/02/20

پایان : 1400/03/29

تحلیل داده با نرم افزار SPSS

کد : 9807

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 25:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 8,000,000 ريال

شروع : 1400/02/21

پایان : 1400/04/22

پیاده سازی الگوریتم های فراابتکاری در Matlab

کد : 9811

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 30:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 9,200,000 ريال

شروع : 1400/02/22

پایان : 1400/04/02

برنامه ریزی و کنترل پروژه با Primavera

کد : 9806

تعداد جلسات : 13جلسه

مدت دوره : 52:00ساعت

استاد : مهندس پویا خجسته

مبلغ نهایی : 15,000,000 ريال

شروع : 1400/02/23

پایان : 1400/05/14

طراحی و ساخت داشبورد مدیریتی با QlikView

کد : 9812

تعداد جلسات : 7جلسه

مدت دوره : 28:00ساعت

استاد : مهندس مسعودیان

مبلغ نهایی : 9,800,000 ريال

شروع : 1400/02/23

پایان : 1400/04/03

دوره ابزار هوش کسب و کار با تبلو Tableau

ابزار هوش کسب و کار با Tableau

کد : 9813

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

استاد : مهندس هنرمند

مبلغ نهایی : 6,800,000 ريال

شروع : 1400/02/23

پایان : 1400/03/13

ساخت داشبورد مدیریتی در اکسل

کد : 9803

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 6,500,000 ريال

شروع : 1400/02/30

پایان : 1400/03/20

ساخت داشبورد مدیریتی در اکسل

کد : 9803

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 6,500,000 ريال

شروع : 1400/02/30

پایان : 1400/03/20

برنامه نویسی با نرم افزار R برای علوم داده

کد : 9808

تعداد جلسات : 13جلسه

مدت دوره : 39:00ساعت

استاد : خانم مهندس قنبری

مبلغ نهایی : 14,000,000 ريال

شروع : 1400/02/31

پایان : 1400/05/01

کارشناس حرفه ای اکسل

کد : 9801

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 6,500,000 ريال

شروع : 1400/03/06

پایان : 1400/04/10

برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSProject

کد : 9805

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 40:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 11,500,000 ريال

شروع : 1400/03/28

پایان : 1400/05/29

برنامه نویسی در اکسل به زبان VB

کد : 9804

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 30:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 8,200,000 ريال

شروع : 1400/04/06

پایان : 1400/06/07