هنوز دوره ای اخذ نکرده اید
تکمیل ثبت نام

ساخت داشبورد مدیریتی در اکسل

کد : 9803

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 15:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 3,825,000 ريال

شروع : 1398/04/01

پایان : 1398/04/29

اکسل کاربردی برای علوم داده

کد : 9802

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 30:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 4,590,000 ريال

شروع : 1398/04/02

پایان : 1398/06/03

مهارت های ضروری ICDL

کد : 9816

تعداد جلسات : 12جلسه

مدت دوره : 50:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 5,100,000 ريال

شروع : 1398/04/02

پایان : 1398/05/08

برنامه نویسی در اکسل به زبان VB

کد : 9804

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 30:00ساعت

استاد : مهندس مرتضی نوشاد

مبلغ نهایی : 4,930,000 ريال

شروع : 1398/04/03

پایان : 1398/06/04

برنامه نویسی به زبان پایتون برای علوم داده

کد : 9810

تعداد جلسات : 9جلسه

مدت دوره : 27:00ساعت

استاد : مهندس محمدعلی آقاجانی

مبلغ نهایی : 5,780,000 ريال

شروع : 1398/04/03

پایان : 1398/05/28

طراحی و ساخت داشبورد مدیریتی با PowerBI

کد : 9814

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

استاد : مهندس پارچه بافیه

مبلغ نهایی : 6,800,000 ريال

شروع : 1398/04/03

پایان : 1398/05/07

برنامه نویسی با نرم افزار R برای علوم داده

کد : 9808

تعداد جلسات : 12جلسه

مدت دوره : 36:00ساعت

استاد : مهندس محمدعلی آقاجانی

مبلغ نهایی : 6,970,000 ريال

شروع : 1398/04/05

پایان : 1398/06/20

برنامه ریزی و کنترل پروژه با Primavera

کد : 9806

تعداد جلسات : 7جلسه

مدت دوره : 28:00ساعت

استاد : مهندس پویا خجسته

مبلغ نهایی : 5,270,000 ريال

شروع : 1398/04/06

پایان : 1398/05/17

پیاده سازی الگوریتم های فراابتکاری در Matlab

کد : 9811

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 30:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 5,525,000 ريال

شروع : 1398/04/06

پایان : 1398/05/24

طراحی و ساخت داشبورد مدیریتی با QlikView

کد : 9812

تعداد جلسات : 7جلسه

مدت دوره : 28:00ساعت

استاد : مهندس مسعودیان

مبلغ نهایی : 5,950,000 ريال

شروع : 1398/04/06

پایان : 1398/05/17

برنامه نویسی با نرم افزار Matlab

کد : 9809

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 3,825,000 ريال

شروع : 1398/04/07

پایان : 1398/05/04

ابزار هوش کسب و کار با Tableau

کد : 9813

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

استاد : دکتر بهراد محبوبی

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

شروع : 1398/04/07

پایان : 1398/04/28

امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی پروژه با Comfar

کد : 9815

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

استاد : مهندس محمد امین افشارپی

مبلغ نهایی : 5,015,000 ريال

شروع : 1398/04/07

پایان : 1398/05/11

کارشناس حرفه ای اکسل

کد : 9801

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 4,080,000 ريال

شروع : 1398/04/27

پایان : 1398/05/31

برنامه ریز ی و کنترل پروژه با MSProject

کد : 9805

تعداد جلسات : 7جلسه

مدت دوره : 28:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 5,270,000 ريال

شروع : 1398/05/04

پایان : 1398/06/15

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO