ثبت نام دوره

طراحی و ساخت داشبورد مدیریتی با PowerBI

کد : 9814

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 8,700,000 ريال

شروع : 1400/08/01

پایان : 1400/08/29

کارشناس حرفه ای اکسل

کد : 9801

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 6,500,000 ريال

شروع : 1400/08/06

پایان : 1400/09/10

برنامه ریزی و کنترل پروژه با Primavera

کد : 9806

تعداد جلسات : 8جلسه

مدت دوره : 32:00ساعت

استاد : مهندس پویا خجسته

مبلغ نهایی : 15,500,000 ريال

شروع : 1400/08/06

پایان : 1400/10/30

برنامه نویسی به زبان پایتون برای علوم داده

کد : 9810

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 40:00ساعت

استاد : مهندس اکبرزاده

مبلغ نهایی : 18,000,000 ريال

شروع : 1400/08/06

پایان : 1400/10/09

طراحی و ساخت داشبورد مدیریتی با QlikView

کد : 9812

تعداد جلسات : 7جلسه

مدت دوره : 28:00ساعت

استاد : مهندس مسعودیان

مبلغ نهایی : 11,000,000 ريال

شروع : 1400/08/06

پایان : 1400/09/18

دوره ابزار هوش کسب و کار با تبلو Tableau

ابزار هوش کسب و کار با Tableau

کد : 9813

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

استاد : مهندس هنرمند

مبلغ نهایی : 6,800,000 ريال

شروع : 1400/08/06

پایان : 1400/08/27

ساخت داشبورد مدیریتی در اکسل

کد : 9803

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 6,500,000 ريال

شروع : 1400/08/07

پایان : 1400/08/28

ساخت داشبورد مدیریتی در اکسل

کد : 9803

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 6,500,000 ريال

شروع : 1400/08/07

پایان : 1400/08/28

برنامه نویسی با نرم افزار R برای علوم داده

کد : 9808

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 40:00ساعت

استاد : خانم مهندس قنبری

مبلغ نهایی : 17,500,000 ريال

شروع : 1400/08/07

پایان : 1400/10/10

برنامه نویسی با نرم افزار Matlab

کد : 9809

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 7,000,000 ريال

شروع : 1400/08/07

پایان : 1400/09/05

مهارت های ضروری ICDL

کد : 9816

تعداد جلسات : 13جلسه

مدت دوره : 39:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 10,000 ريال

شروع : 1400/08/10

پایان : 1400/10/27

پیاده سازی الگوریتم های فراابتکاری در Matlab

کد : 9811

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 30:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 12,000,000 ريال

شروع : 1400/08/12

پایان : 1400/10/15

برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSProject

کد : 9805

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

استاد : مهندس پویا خجسته

مبلغ نهایی : 13,000,000 ريال

شروع : 1400/08/14

پایان : 1400/10/10

امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی پروژه با Comfar

کد : 9815

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

استاد : مهندس محمد امین افشارپی

مبلغ نهایی : 12,000,000 ريال

شروع : 1400/08/14

پایان : 1400/09/12

تحلیل داده با نرم افزار SPSS

کد : 9807

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 25:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 10,000,000 ريال

شروع : 1400/09/02

پایان : 1400/11/05

برنامه نویسی در اکسل به زبان VB

کد : 9804

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 30:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 10,000,000 ريال

شروع : 1400/09/21

پایان : 1400/11/17