ثبت نام دوره

برنامه نویسی با نرم افزار R برای علوم داده

کد : 9808

تعداد جلسات : 13جلسه

مدت دوره : 39:00ساعت

استاد : دکتر ملکی

مبلغ نهایی : 11,700,000 ريال

شروع : 1399/09/12

مهلت ثبت نام : 1399/09/12

برنامه نویسی با نرم افزار Matlab

کد : 9809

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 5,400,000 ريال

شروع : 1399/09/13

مهلت ثبت نام : 1399/09/13

برنامه نویسی در اکسل به زبان VB

کد : 9804

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 30:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 6,900,000 ريال

شروع : 1399/09/16

مهلت ثبت نام : 1399/09/16

مهارت های ضروری ICDL

کد : 9816

تعداد جلسات : 12جلسه

مدت دوره : 50:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 7,200,000 ريال

شروع : 1399/09/17

مهلت ثبت نام : 1399/09/17

برنامه ریزی و کنترل پروژه با Primavera

کد : 9806

تعداد جلسات : 13جلسه

مدت دوره : 52:00ساعت

استاد : مهندس پویا خجسته

مبلغ نهایی : 12,600,000 ريال

شروع : 1399/09/20

مهلت ثبت نام : 1399/09/20

دوره ابزار هوش کسب و کار با تبلو Tableau

ابزار هوش کسب و کار با Tableau

کد : 9813

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

استاد : مهندس هنرمند

مبلغ نهایی : 5,700,000 ريال

شروع : 1399/09/20

مهلت ثبت نام : 1399/09/20

ساخت داشبورد مدیریتی در اکسل

کد : 9803

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 5,400,000 ريال

شروع : 1399/09/21

مهلت ثبت نام : 1399/09/21

ساخت داشبورد مدیریتی در اکسل

کد : 9803

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 5,400,000 ريال

شروع : 1399/09/21

مهلت ثبت نام : 1399/09/21

برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSProject

کد : 9805

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 40:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 9,600,000 ريال

شروع : 1399/09/21

مهلت ثبت نام : 1399/09/21

طراحی و ساخت داشبورد مدیریتی با PowerBI

کد : 9814

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 5,400,000 ريال

شروع : 1399/09/21

مهلت ثبت نام : 1399/09/21

امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی پروژه با Comfar

کد : 9815

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

استاد : مهندس محمد امین افشارپی

مبلغ نهایی : 7,000,000 ريال

شروع : 1399/09/21

مهلت ثبت نام : 1399/09/21

تحلیل داده با نرم افزار SPSS

کد : 9807

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 25:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 6,700,000 ريال

شروع : 1399/09/25

مهلت ثبت نام : 1399/09/25

طراحی و ساخت داشبورد مدیریتی با QlikView

کد : 9812

تعداد جلسات : 7جلسه

مدت دوره : 28:00ساعت

استاد : مهندس مسعودیان

مبلغ نهایی : 8,400,000 ريال

شروع : 1399/09/27

مهلت ثبت نام : 1399/09/27