ثبت نام دوره

مهارت های ضروری ICDL

کد : 9816

تعداد جلسات : 13جلسه

مدت دوره : 39:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 12,000,000 ريال

شروع : 1400/11/11

پایان : 1401/01/29

پیاده سازی الگوریتم های فراابتکاری در Matlab

کد : 9811

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 30:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 12,000,000 ريال

شروع : 1400/11/13

پایان : 1401/01/10

طراحی و ساخت داشبورد مدیریتی با PowerBI

کد : 9814

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 11,000,000 ريال

شروع : 1400/11/13

پایان : 1401/01/10

کارشناس حرفه ای اکسل

کد : 9801

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 6,500,000 ريال

شروع : 1400/11/14

پایان : 1400/12/19

ساخت داشبورد مدیریتی در اکسل

کد : 9803

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 6,500,000 ريال

شروع : 1400/11/14

پایان : 1400/12/05

ساخت داشبورد مدیریتی در اکسل

کد : 9803

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 6,500,000 ريال

شروع : 1400/11/14

پایان : 1400/12/05

برنامه ریزی و کنترل پروژه با Primavera

کد : 9806

تعداد جلسات : 8جلسه

مدت دوره : 32:00ساعت

استاد : مهندس پویا خجسته

مبلغ نهایی : 15,500,000 ريال

شروع : 1400/11/14

پایان : 1401/02/08

برنامه نویسی به زبان پایتون برای علوم داده

کد : 9810

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 40:00ساعت

استاد : مهندس اکبرزاده

مبلغ نهایی : 18,000,000 ريال

شروع : 1400/11/14

پایان : 1401/01/11

طراحی و ساخت داشبورد مدیریتی با QlikView

کد : 9812

تعداد جلسات : 7جلسه

مدت دوره : 28:00ساعت

استاد : مهندس مسعودیان

مبلغ نهایی : 11,000,000 ريال

شروع : 1400/11/14

پایان : 1400/12/26

دوره ابزار هوش کسب و کار با تبلو Tableau

ابزار هوش کسب و کار با Tableau

کد : 9813

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

استاد : مهندس هنرمند

مبلغ نهایی : 6,800,000 ريال

شروع : 1400/11/14

پایان : 1400/12/05

برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSProject

کد : 9805

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

استاد : مهندس پویا خجسته

مبلغ نهایی : 13,000,000 ريال

شروع : 1400/11/15

پایان : 1400/12/27

برنامه نویسی با نرم افزار R برای علوم داده

کد : 9808

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 40:00ساعت

استاد : خانم مهندس قنبری

مبلغ نهایی : 17,500,000 ريال

شروع : 1400/11/15

پایان : 1401/01/12

برنامه نویسی با نرم افزار Matlab

کد : 9809

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 7,000,000 ريال

شروع : 1400/11/15

پایان : 1400/12/13

امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی پروژه با Comfar

کد : 9815

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

استاد : مهندس محمد امین افشارپی

مبلغ نهایی : 12,000,000 ريال

شروع : 1400/11/15

پایان : 1400/12/20

تحلیل داده با نرم افزار SPSS

کد : 9807

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 25:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 10,000,000 ريال

شروع : 1400/11/18

پایان : 1400/12/18